Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905)

Анотація

Дмитро Іванович Багалій (1857 - 1932) - історик, громадський діяч, член Державної ради від Академії Наук та 9 російських університетів (1906), ректор Харківського університету (1906-1910), Харківський міський голова (1914-1917), академік УАН (1918). Після закінчення історико-філологічного факультету Харківського університету у 1880 році займався викладанням, науковою, громадською діяльністю. Д. І. Багалій брав живу участь у заняттях історичного товариства літописця Нестора у Києві та історико-філологічного товариства у Харкові. З 1918 - голова історико-філологічного відділу, член Президії УАН. У 20-х роках викладав історію України у вищій школі, одночасно досліджуючи історію Слобідської, Лівобережної, Південної України XV-XVIII століть. Владислав Петрович Бузескул (1858-1931) - історик-античник, історіограф, академік АН СРСР (1922), академік НАНУ (1925). Обіймав посади приват-доцента та професора Харківського університету (1885—1924). Науково-літературна діяльність Бузескула дуже різноманітна, але головні праці його стосуються галузі давньогрецької історії. Декілька його робіт присвячені історії Харківського університету. Микола Федорович Сумцов (1854-1922) - фольклорист, етнограф, літературознавець, історик. Член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук. Випускник історико-філологічного факультету Імператорського Харківського університету. Обіймав посади приват-доцента, ординарного професора Харківського університету та члена ради піклувальника Харківського навчального округу. Був головою Педагогічного відділу Історико-філологічного товариства при Харківському університі. Член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук з Відділення російської мови (1905). Автор статей з малоросійської та югослов'янської етнографії та словесності в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Єфрона, численних збірок української народної поезії, етнографічних досліджень. У різних виданнях, переважно у «Київській старовині», «Етнографічному огляді», «Збірнику Харківського історико-філологічного товариства», «Російському філологічному віснику», Сумцов надрукував близько 300 досліджень, статей та нотаток, наукових та публіцистичних. Bagaley Dmitry Ivanovich (1857 - 1932) - a historian, social activist, member of the State Council of the Academy of Sciences and 9 Russian universities (1906), Rector of the University of Kharkov (1906-1910), Kharkov mayor (1914-1917), Academician of the UAS (with 1918). After graduating History and Philology faculty of Kharkov University in 1880, he practiced teaching, scientific, and social activities. D. Bagaley took an active part in the chronicler Nestor activities of the historical society in Kiev, in historical and philological society in Kharkov. Since 1918 he was a chairman of the Department of History and Philology, member of the Presidium of the UAS. In the 20th years he taught the history of Ukraine in high school, at the same time researched the history of Sloboda, the Left Bank, the South of Ukraine during XV-XVIII centuries. Buzeskul Vladislav Petrovich (1858-1931), historian, historian, academician of the Academy of Sciences of the USSR (1922), Academician of the National Academy of Sciences (1925). He held the positions of assistant professor and professor of Kharkov University (1885-1924). Buzeskul ’s Scientific and literary activities are very diverse, but his main works are in the area of ancient Greek history. Several of his works are devoted to the history of the Kharkov University. Nikolai Fedorovich Sumtsov (1854-1922), folklorist, ethnographer, literary critic and historian. He was a corresponding member of the St. Petersburg Imperial Academy of History and Philology scientific alumnus of Imperial Kharkov University faculty. He was an assistant professor, ordinary professor of Kharkov University and a member of the Board of Trustees of the Kharkov school district. He was chairman of the Pedagogical Department of Historical and Philological Society at Kharkov University. He was a corresponding member of the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences in the Department of Russian Language (1905). He was an author of articles about the Little Russian and Slavic ethnography and literature in the Encyclopedic Dictionary Brockhaus and Efron, numerous collections of Ukrainian folk poetry, ethnographic research. Sumtsov published about 300 research papers and notes, science and current affairs in various publications, mostly in the «Old days of Kiev», «Ethnographic Review», «Collection of Kharkiv Historical and Philological Society», «Russian Journal of Philology».

Опис

Ключові слова

Харьковский университет, история Харьковского университета, основание Харьковского университета, университетское самоуправление, Kharkov University, Kharkov University foundation, the history of Kharkov University, university self-government

Бібліографічний опис

Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905) / Д.И. Багалей, Н.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул. - Х. : Типография Адольфа Дарре, 1906. - XIV, 329 с. : ил.