Памяти профессора Ивана Николаевича Миклашевского

Анотація

У збірнику зібрані промови, некрологи, спогади, присвячені пам'яті професора І. М. Миклашевського (1858–1901), виголошені професорами В. Левитським, Д. І. Багалієм, М. А. Гредескулом, М. А. Максимейком, Л. Шепелевичем, М. Ф. Сумцовим, М. Д. Ліндою, В. П. Бузескулом, а також співробітниками університету Г. П-вим, А. Міклашевським, М. Дьяконовим. There are speeches, obituaries, memories in memory of professor I.N. Myklashevsky (1858-1901), told by professors V. Levitskiy, D.I. Bagaley, N.A. Gredeskul, N.A. Maksimeyko, L. Shepelevich, N.F. Sumcov, M.D. Linda, V.P. Buzesckul, and also university staff G.P.-va, A. Miklashevskiy, M. Dyakonov.

Опис

Ключові слова

Миклашевский Иван Николаевич, профессор Харьковского университета, Харьковский университет, некролог, кафедра политической экономии и статистики, professor I.N. Myklashevsky

Бібліографічний опис

Памяти профессора Ивана Николаевича Миклашевского : Сборник речей, некрологов, воспоминаний, изданный Историко-Филологическим обществом при Императорском Харьковском университете. – Х. : Печатное дело, 1905. – 34 с. : портр.