Сборник Средне-Азиатского отдела. Выпуск1. 1. Персидский залив во всемирной истории ; 2. Размеры Персидского залива; 3. Наши дорожные предприятия в Персии; 4. Город Иезд в 1898–1899 гг.: (Восточная Персия) с планом; 5. О хлопковой промышленности Афганистана

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1907

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Санкт-Петербург : Типография Т-ва и ф. "Электро-Тип. Н.Я. Стойковой"

Анотація

Опис

Средне-Азиатский Отдел Общества Востоковедения в 1905 году и первой половине 1906 года издавал свои труды в виде отдельных книг и брошюр, а доклады, читанные в 0тделе, выпускались периодически в протоколах заседаний Средне-Азиатского Отдела. В настоящее время интересный материал по Персии и Афганистану, поступивший в распоряжение Отдела, заставляет выпустить новый вид трудов Отдела, а именно „Сборник Средне-Азиатского Отдела". Печатая первый выпуск Сборника, Отдел рассчитывает и в будущем, но мере накопления материала, издавать такие же сборники, независимо от протоколов Отдела и капитальных трудов, которые будут выпускаться в свет периодически, как и предыдущие.
Середньо-Азіатський Відділ Товариства Сходознавства у 1905 році та першій половині 1906 року видавав свої праці у вигляді окремих книг та брошур, а доповіді, читані в Відділі, випускалися періодично в протоколах засідань Середньо-Азійського Відділу. В даний час цікавий матеріал по Персії та Афганістану, що надійшов у розпорядження Відділу, змушує випустити новий вид праць Відділу, а саме „Збірник Середньо-Азійського Відділу”. Друкуючи перший випуск Збірника, Відділ розраховує і в майбутньому, але в міру накопичення матеріалу, видавати такі ж збірники, незалежно від протоколів Відділу та капітальних праць, які будуть випускатися у світ періодично, як і попередні.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Общество востоковедения, Средне-Азиатский отдел, Сборник Средне-Азиатского отдела, Персидский залив во всемирной истории, Сыромятников, Сергей Николаевич, Размеры Персидского залива, Наши дорожные предприятия в Персии, Подгурский, Станислав Карлович, Город Иезд в 1898–1899 гг. (Восточная Персия) с планом, Шеталов Н.И., О хлопковой промышленности Афганистана, Ковалев Е.П., Риттих П.А., План гор. Иезда полусхематически 20 шагов в 1 мм, 1899 г., план города Иезда 1899 г., Персия, Афганистан, востоковедение, Средняя Азия, Персидский залив, состав Средне-Азиатскаго отдела, Климат и санитарное состояние Иезда, Торговля и промышленность Иезда, Произведения Иездской провинции, Товары, ввозимые в Иезд из прочих городов Персии, Иностранные товары, ввозимые в Иезд, Тегеранский путь, Шахрудский путь, Кирманский путь, Аббасский путь, Буширский путь, Товариство сходознавства, Середньо-Азіатський відділ, Збірник Середньо-Азіатського відділу, Перська затока у всесвітній історії, Сиром'ятников, Сергій Миколайович, Розміри Перської затоки, Наші дорожні підприємства у Персії, Підгурський, Станіслав Карлович, Місто Іїзд у 1898–1899 pp. (Східна Персія) із планом, Про бавовняну промисловість Афганістану, План м. Іїзда напівсхематично 20 кроків на 1 мм, 1899 р., план міста Іїзда 1899 р., Персія, Афганістан, сходознавство, Середня Азія, Перська затока, склад Середньо-Азіатського відділу, Клімат та санітарний стан м. Іїзда, Твори Ієзької провінції, Товари, що ввозяться до Іїзду з інших міст Персії, Іноземні товари, що ввозяться до Іїзду, Тегеранський шлях, Шахрудський шлях, Кирманський шлях, Аббаський шлях, Буширський шлях, Торгівля та промисловість м. Іїзда

Бібліографічний опис

Общество востоковедения (Санкт-Петербург). Сборник Средне-Азиатского отдела. Выпуск1. 1. Персидский залив во всемирной истории; 2. Размеры Персидского залива; 3. Наши дорожные предприятия в Персии; 4. Город Иезд в 1898–1899 гг. (Восточная Персия) с планом; 5. О хлопковой промышленности Афганистана / Общество востоковедения (Санкт-Петербург); Сост.: С. Н. Сыромятников, С. К. Подгурский, Н.И. Шеталов, Е.П. Ковалев; ред. П.А. Риттих . – Санкт-Петербург : Типография Т-ва и ф. "Электро-Тип. Н.Я. Стойковой", 1907 . – [7], 212 с., 1 вл. л. план.