Труды Первого областного съезда хирургов Левобережной Украины. Часть 1 : Протоколы и отчеты

Анотація

Инициативу созыва 1-го Областного Съезда Хирургов Левобережной Украины взяла на себя Научная Ассоциация при Губернском Отделе «Медсантруд» и поручила Хирургической Секции создать Организационное Бюро по созыву съезда. Съезд состоялся с 26 по 29 марта включительно, имел 8 заседаний, на которых было заслушано 69 докладов, из них: 22—программных, 7—организационных, 37—внепрограммных и 3 демонстрации. На съезде присутствовало 402 человека, из них: 203 приезжих и 199 местных. Труды съездов имеют особенное значение лишь в том случае, если они выходят сейчас же после съезда, чтобы участники могли восстановить слышанное и виденное на съезде. Вот почему, желая возможно скорее выпустить отчеты о съезде, Организационное Бюро постановило сначала напечатать протоколы (1-я часть) и затем труды (2-я часть), где будут помещены полностью большинство заслушанных докладов. Предлагаемые вниманию читателей протоколы составлены на основании авторефератов лиц, выступавших на съезде, причем, по чисто материальным условиям, пришлось фамилии иностранных авторов и латинские термины написать русскими буквами. В конце протоколов напечатаны отчеты о деятельности комиссий, работавших при Организационном Бюро.
Ініціативу скликання 1-го Обласного З'їзду Хірургів Лівобережної України взяла на себе Наукова Асоціація при Губернському Відділі «Медсанпраця» та доручила Хірургічній Секції створити Організаційне Бюро зі скликання з'їзду. З'їзд відбувся з 26 по 29 березня включно, мав 8 засідань, на яких було заслухано 69 доповідей, з них: 22-програмні, 7-організаційні, 37-позапрограмні та 3 демонстрації. Праці з'їздів мають особливе значення лише в тому випадку, якщо вони виходять зараз після з'їзду, щоб учасники могли відновити чутне і бачене на з'їзді. Ось чому, бажаючи якнайшвидше випустити звіти про з'їзд, Організаційне Бюро ухвалило спочатку надрукувати протоколи (1-а частина) і потім праці (2-га частина), де буде розміщено більшість заслуханих доповідей. Пропоновані до уваги читачів протоколи складені на підставі авторефератів осіб, які виступали на з'їзді, причому за суто матеріальними умовами довелося прізвища іноземних авторів і латинські терміни написати російськими літерами. Наприкінці протоколів надруковано звіти про діяльність комісій, які працювали при Організаційному Бюро.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Research Subject Categories::MEDICINE, Первый областной съезд хирургов Левобережной Украины 26-29 марта 1925 года, Левобережная Украина, история медицины, медицина, хирургия, Мельников Александр, Научная ассоциация при Харьковском губотделе Медсантруд, Тринклер Н.П., профессор Харьковского университета, Дейчман Э.И., замнаркомздрав Украины, Бельц А.А., Бурксер И.Г., Бурлаков М.Г., Вебер М.Р., Вегнер К.Ф., Войташевский Я.Б., Гарнье А.Н., Гейманович З.И., гинекология, Гутников П.Е., Джигурда П.И., Диканский М.А., Жук А.П., Зорохович Г.М., Корхов И.П., Кох Э.Х., Крамаренко Е.Ю., Кричевский С.А., Крымов А.П., Кудинцев И.В., культя, Леви Я.Г., Лифшиц М.И., Маслов И.Д., Меерзон М.Л., Мельников А.В., Менакер Л.М., Мещанинов А.И., Милостанов Н.Н., Мирер В.И., Миротворцев С.Р., Недохлебов В.П., Ольховская М.В., Панкратьев Б.Е., Писнячевский Ф.В., Поволоцкий Я., повреждение суставов, Пржевальский Б.Г., Прибытков С.М., гінекологія, протез, Розе Ф.Ю., Сендульский И.Я., Ситенко М.И., Скляров И.П., Соколов С.Е., Спасокукоцкий С.И., Тафт А.В., список делегатів з'їзду, Тимофеев С.А., Тихомиров С.А., Трегубов С.Л., Тремпович П.В., Удовиченко, урология, Фабрикант М.Б., організація Всеукраїнських хірургічних з'їздів, Федоров С.П., Фришман М.М., Фролова А.Ф., Чаклин В.Д., Чиковани К.А., Чугаев А.А., якість російського хлороформу, Шамов В.Н., Шапиро Л.М., Шварцман, Шевандин М.Н., Шмарьевич Н.А, захворювання голови та грудей, эндокринология, Эрлих С.Л., Перший обласний з'їзд хірургів Лівобережної України 26-29 березня 1925 року, Лівобережна Україна, кістково-суглобовий та залізистий туберкульоз, історія медицини, медицина, хірургія, хірургія кінцівок, Наукова асоціація при Харківському губвідділі Медсанпраця, Харківська губернія, ушкодження суглобів, гастроентероанастомоз, хірургія черевної порожнини, організація хірургічної допомоги на селі, Харьковская губерния, гастроэнтероанастомоз, организация хирургической помощи на селе, хирургия брюшной полости, повреждение суставов, хирургия конечностей, костно-суставной и железистый туберкулез, заболевания головы и груди, хлороформ, качество русского хлороформа, организация Всеукраинских хирургических съездов, список делегатов съезда, Абражанов А.А., Багров Ю.

Бібліографічний опис

Харьковский областной съезд хирургов Левобережной Украины (1 ; 1925 ; Харьков) . Труды Первого областного съезда хирургов Левобережной Украины. Ч . 1 : Протоколы и отчеты . – Харьков : Издание Научной ассоциации «Медсантруд» , 1925 . – 92 с.