Внешняя торговля Украины в 1918 году

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1919

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Киев : Издание Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ

Анотація

Опис

Для очерка внешней торговли Украины в 1918 году мы можем пользоваться только материалами этого года. Материалы эти собирались: а) в германо-австро-венгерских экономических организациях на Украине и б) в украинских министерствах времен гетмана и директории.
Для нарису зовнішньої торгівлі України 1918 року ми можемо користуватися лише матеріалами цього року. Матеріали ці збиралися: а) у німецько-австро-угорських економічних організаціях в Україні та б) в українських міністерствах часів гетьмана та директорії.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Economic history, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of technology and industry, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Agricultural history, внешняя торговая политика Украины до Гетманского переворота, Брестский договор, экономическое соглашение 23 апреля, внешняя торговая политика Украины после Гетманского переворота, Государственная Торговая Палата, украинские закупочные и регулирующие организации, Экономическое соглашение 10 сентября, результаты заседаний 3 соединенных импортных комиссий 21 апреля 1918 года, соглашение об установлении цен на товары, монополизированные товары, соглашение об урегулировании пассажирского движения, соглашение о формальных условиях вывоза, Проект закона о Государственной Торговой Палате при Министерстве Торговли и Промышленности, Положение о Государственном Бюро для закупки за границей и распределения на Украине бумаг, утвержденное Министром Торговли и Промышленности С.М. Гутником 5 июля 1918 г., сельское хозяйство на Украине, українська промисловість, история Украины, History of Ukraine, Ukraine, головний договір між союзними Державами та Українською Народною Республікою, Брестский договор 9 февраля 1918 года, закупочные и регулирующие организации при Департаменте Внешней Торговли, Германское Ввозное Общество, краткий обзор угольной и нефтяной операций Украины с Центральными Державами, мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны, и Украинской Народной республикой, с другой, Германо-Украинский дополнительный договор к мирному договору, Болгаро-Украинский дополнительный договор к мирному договору, дополнительный договор между Австро-Венгрией и Украиной, главный договор между союзными Державами и Украинской Народной Республикой, Германо-Украинский дополнительный договор, додатковий договір між Австро-Угорщиною та Україною, Брестский договор и Объяснительная к нему записка Рейхсканцлера, Положение о Государственной Торговой Палате, Схема германской экономической организации на Украине, Положение о Государственном Бюро для закупки и распределения бумаги, Донесение Киевского представителя австрийского министерства Тор говли и Промышленности, внешняя торговля, международные отношения, 1918 год, Болгаро-Український додатковий договір до мирного договору, Зовнішня торгівельна політика України до Гетьманського перевороту, Брестський договір, Економічна угода 23 квітня, Зовнішня торгівельна політика України після Гетьманського перевороту, Державна Торгова Палата, українські закупівельні та регулюючі організації, економічна угода 10 вересня, імпорт в Україну з центральних держав, Німецько-Український додатковий договір до мирного договору, австро-угорські товариства, ввезення мінерального палива, Договір 23 квітня, запис (протокол) господарської угоди між Українською Народною Республікою, з одного боку, Німеччиною та Австро-Угорщиною, з іншого, угода про організації з вивезення зернових хлібів, угода Українського Уряду з Центральними державами про постачання Україною хліба, угода укладена Українським Урядом із Центральними державами щодо доставки рогатої худоби з України, мирний договір між Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, з одного боку, та Українською Народною республікою, з іншого, Протокол засідання Комісії з вивезення сировини з України, результат наради Комісії з товарообміну (Підвідділ машин та знарядь) 28 березня 1918 року під головуванням Г. Коваля), результати наради 13 квітня 1918 року під головуванням м. Коваля з Міністерства торгівлі та промисловості, відомість необхідної кількості необхідних сільськогосподарських машин та знарядь для України на 1918 рік, відомість машин для шкіряних заводів, приводних ременів і машин для шевсько-голенищного виробництва, відомість товарів, які мають бути ввезені в Україну з Центральних Держав до 31 липня 1918 року, короткий огляд вугільної та нафтової операцій України з Центральними Державами, відомість товарів електротехнічної промисловості, які мають бути ввезені в Україну з Центральних Держав до 31 липня 1918 року, результати переговорів від 2 і 3 квітня 1918 р. про постачання машин і дрібних залізних виробів, результати переговорів про вивезення текстильних товарів, результати наради комісії щодо вугілля, нафти, хімічних продуктів тощо 19 квітня 1918 р., угода про вугілля, Німецьке Ввізне Товариство, угода про постачання нафтових продуктів, результати наради від 13 квітня 1918 року про вивезення хімічних і аптекарських товарів, відомість потрібних хімічних продуктів на проміжок часу в 4 місяці, фармацевтичні товари, закупівельні та регулюючі організації при Департаменті Зовнішньої Торгівлі, результати засідань 3 сполучених імпортних комісій 21 квітня 1918 року, угода про встановлення цін на товари, монополізовані товари, Брестський договір 9 лютого 1918 року, угода про врегулювання пасажирського руху, угода про формальні умови вивезення, історія України, Проєкт закону про Державну Торгову Палату при Міністерстві Торгівлі та Промисловості, сільське господарство в Україні, Положення про Державне Бюро для закупівлі за кордоном і розподілу на Україні паперів, затверджене Міністром Торгівлі і Промисловості С.М. Гутником 5 липня 1918 р., импорт на Украину из центральных держав, австро-венгерские общества, ввоз минерального топлива, Договор 23 апреля, запись (протокол) хозяйственного соглашения между Украинской Народной Республикой, с одной стороны, Германией и Австро-Венгрией, с другой, соглашение об организациях по вывозу зерновых хлебов, соглашение Украинского Правительства с Центральными державами о поставке Украиной хлеба, соглашение заключенное Украинским Правительством с Центральными державами относительно доставки рогатого скота из Украины, Протокол заседания Комиссии по вывозу сырья из Украины, результат совещания Комиссии по товарообмену (Подотдел машин и орудий) 28 марта 1918 года под председательством Г. Коваля), результаты совещания 13 апреля 1918 года под председательством г. Коваля из Министерства Торговли и Промышленности, ведомость потребного количества необходимых сельскохозяйственных машин и орудий для Украины на 1918 год, ведомость машин для кожевенных заводов, приводных ремней и машин для сапожно-голенищного производства, ведомость товаров, которые должны быть ввезены в Украину из Центральных Держав до 31 июля 1918 года, ведомость товаров электротехнической промышленности, которые должны быть ввезены в Украину из Центральных Держав до 31 июля 1918 года, результаты переговоров от 2 и 3 апреля 1918 г. о поставке машин и мелких железных изделий, результаты переговоров о вывозе текстильных товаров, результаты совещания комиссии относительно угля, нефти, химических продуктов и т.д. 19 апреля 1918 г., соглашение об угле, соглашение о поставке нефтяных продуктов, результаты совещания от 13 апреля 1918 года о вывозе химических и аптекарских товаров, ведомость потребных химических продуктов на промежуток времени в 4 месяца, фармацевтические товары

Бібліографічний опис

Андерсон, Оскар Николаевич. Внешняя торговля Украины в 1918 году / О.Н. Андерсон. – Киев: Издание Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ, 1919. – [216],130 с. – (Экономическая библиотека Центросоюза; Вып. 5).