[Συλλογή, XIV-XV αιώνες.] : 1. Αράπου Φαινόμενα [aрк. 2-33]. 2. Κλεομήδους περί κυκλικής θεωρίας μετεώρων [aρκ. 34-66]. 3. Νικόμαχου Γερασήνου Πυθαγορικου αριθμητικήν είσαγωγή [aρκ. 67-102].

Анотація

[Збірник, [XIV–XV ст.] : 1. Αρκ. 2-33. Арат. Явища. 2. Арк. 34-66. Клеомед. Про круговорот небесних тіл. 3. Арк. 67-102. Нікомах Гераський. Вступ до арифметики. Манускрипт включає такі рукописи: 1. Знаменита поема Арата (310 - 245 р. до н.е.), що описує зоряне небо. У цьому творі, написаному гекзаметрами, поєднуються астрономічні знання, антична міфологія і стоїчна філософія. В епоху середньовіччя твір Арата використовувався як навчальний посібник. Текст Арата супроводжується схоліями. 2. Твір давньогрецького астронома Клеомеда (І – ІІ ст. н.е.). Початок тексту Клеомеда (1-5 періоди) загублено; рукопис починається зі слів: Ο τοίνυν έv τη έκπυρώσει υπό της ουσίας χεομέ νης καταλαμβανόμενος τόπος νΰν κενός έστιν... Αρκ. 66b – окремі написи дидактичного характеру (очевидно, зроблені у більш пізній час; написані іншим почерком і не мають стосунку до "астрономічно-математичної» теми збірника). 3. Твір грецького математика-неопіфагорійця Нікомаха з Гераси (близько 100 р. н.е.), у якому арифметичні поняття вперше одержали не геометричну, а цифрову інтерпретацію. Арк. 68,71, очевидно, помилкова нумерація аркушів, оскільки грецький текст не переривається. Рукопис написаний давньогрецькою мовою, на папері, одним почерком (за винятком арк.ббЬ), без книжкових прикрас, з багатьма малюнками, кресленнями і таблицями. Оправа картонна, зі шкіряними корінцем і ріжками (поч. XIX ст), деякі аркуші пошкоджені книжковими шкідниками. Розмір аркуша – 220 х 145, обсяг – [102] арк. На арк. 2 угорі напис: τοΰ Βατουπεδίου ("[із зібрання Афонського] Ватопедійського монастиря"). Рукопис надійшов до ЦНБ у складі зібрання грецьких рукописів, описаних Беленом де Баллю ще у 1807 році, має штамп "У. X.", тобто "Університет Харківський". По нижньому полю арк. 2 був напис, тепер нерозбірливий, оскільки ретельно закреслений. За припущенням відомого дослідника грецьких рукописів Б.Л. Фонкича, по-варварськи (до дірок на папері) знищений напис ["Арсеній"] міг належати Арсенію Суханову, що у 1653–1655 р. здійснив поїздку до Греції на Святу гору Афон, звідкіля вивіз близько 500 грецьких манускриптів та друкованих книг. Ця поїздка була організована з ініціативи патріарха Никона, відомого церковного реформатора у Росії, з метою використання привезених книг для виправлення російських богослужбових видань.

Опис

Included are: 1. The famous poem by Arat (310–245 ВС) describing the star sky. In this work, written hexameter, the astronomical knowledge, antique mythology and stoic philosophy are combined. In the epoch of Middle Ages the work by Arat was used as manual. Arats text is accompanied by scholia. 2. The works by ancient Greek astronomer Cleomed (I-II cent. AD). The beginning of Cleomed text (1-5 periods) is lost, the manuscript begins with the words: Ο τοίνυν έv τη έκπυρώσει υπό της ουσίας χεομέ νης καταλαμβανόμενος τόπος νΰν κενός έστιν... F.66b – the separate inscriptions of didactic nature (apparently were made later, written in another handwriting and have no relation to "astronomical and mathematical" themes of the collection. 3. The work by Neo-Pythagorian Greek mathematician Nicomachus of Gerasa (about 100 AD), in which for the first time the mathematical concepts have received not geometrical but numerical interpretation. F. 68–7I were evidently paged by mistake, as the Greek text is not interrupted. The manuscript is written in ancient Greek, on paper, in one and the same handwriting (except f.66b), without book decorations but with drawings, schemes and tables. Binding cardboard, with leather spine and corners (beginning of the XIX cent.), some leaves are dilapidated, damaged by book pests. 220 mm x 145 mm, volume – [102] ff. There is an inscription at the top of f.2: τοΰ Βατουπεδίου ("[from the collection of Athon] Batopedius monastery"). Acquired by the Central Scientific Library with the collection of Greek manuscripts described by Ballin de Ballu as recently as 1807, has a stamp "У.Х." i.e. "University of Kharkov". There was an inscription in the low margin off. 2, now it is unreadable, as it was painstakingly struck out. According to the assumption of the known researcher of the Greek manuscripts Fonkich B.L. this barbarously (up to holes on paper) obliterated inscription ["Arsenij"] could belong to Arsenij Suhanov, who made a trip to Holy Mountain Athon in Greece in 1653–1655 and took out about 500 Greek manuscripts and printed books from there. This trip was organized on the initiative of patriarch Nikon, well known Church reformer in Russia, with the purpose of using the brought books for improving Russian prayer books.
Із фонда Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Цей електронний ресурс представлений також у Світовій цифровій бібліотеці (WDL) - http://www.wdl.org/ru/item/14757/

Ключові слова

«Явища», «Про круговорот небесних тіл», «Вступ до арифметики», манускрипт, рукопис, поема Арата, гекзаметр, Харківський університет, Белен де Баллю, «Phenomena", «About circulation of celestial bodies», «Introduction to arithmetic», давньогрецька мова, собрание греческих рукописей, University of Kharkov, manuscript, древнегреческий язык, рукопись

Бібліографічний опис

[Збірник, [XIV–XV ст.].: 1. Арат. Явища [aρκ. 2-33]. 2. Клеомед. Про круговорот небесних тіл [aрк. 34-66]. 3. Нікомах Гераський. Вступ до арифметики [aрк. 67-102]. - 102 аркуша