Ρητορικής τέχνης σύνοψις καΐ πεΰσιν καΐ απόκρισιν, συντεθεισα παράτου σοφωτόαου μεγά λου ρήτορος τής μεγάλης εκκλησίας κυρίου Αλέξανδρου Μαυροχορδατου του Βυζαντίου

Анотація

Огляд риторичного мистецтва в питаннях і відповідях, складений наймудрішим і великим оратором Церкви Господньої Олександром Маврохордатом Візантійським. - 1753. Риторичний "катехізис". Складається з трьох книг: 1. Книга 1 - (τί εστί ρητορική "Що таке риторика?") - присвячена загальним питанням риторики. 2. Книга 2 - (περί διαθέσεως "Про розташування") - розглядає питання організації тексту. 3. Книга 3 - (περί εύφραδ'ιας "Про витонченість мови") - присвячена тронам і фігурам; більша частина цієї книги побудована як глосарій. У рукописі є декілька сторінок, що не відносяться до книги Олександра Маврохордата: уривки, що коментують якийсь релігійний текст (арк.2Ь, 126Ь); текст, присвячений питанням граматики (арк.8Ь); уривки якогось глосарія (арк. І25Ь). Рік створення рукопису 1753 (зазначений на арк.9). Рукопис написаний середньогрецькою мовою, одним переписувачем, за винятком 1-го аркуша; прикрашений декількома кольоровими заставками та ініціалом; розмір - 210 х 160, обсяг - 127 арк. Оправа картонна зі шкіряним корінцем. Рукопис добре зберігся, має штамп „У.Х.". З фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Цей електронний ресурс представлений також у Світовій цифровій бібліотеці (WDL) - http://www.wdl.org/ru/item/14756/

Опис

Review of rhetoric in questions and answers, compiled by the wisest and great orator of Gods Church Alexander Mavrohordatas of Byzantine. - 1753. - 127 ff. Rhetorical "catechism" consisting of three books: 1. The first book (τι εστί ρητορική - "What is rhetoric?") is devoted to general rhetorical questions. 2. The second book (περί διαθέσεως - "About arrangement") considers the questions of text-arrangement. 3. The third book (περί εύφραδϊας - "About speech grace") is devoted to tropes and figures; the book is composed mostly as a glossary. There are several pages in the manuscript that have no relations to Alexander Mavrohordata book: passages from the commentary to some religious text (ff.2b, 126b); the text devoted to grammatical matters (f.8b); fragments of a glossary (f. 125b). The year of the manuscript writing - 1753 (indicated on f.9). The manuscript is written in middle Greek by one and the same rewriter, except the first leaf; decorated with several head pieces and an initial made in color: 210 mm х 160 mm, volume 127 ff. Cardboard binding with a leather spine. The book is well preserved, has a stamp "У.Х." i.e. "University of Kharkov". Обзор риторического искусства в вопросах и ответах, составленный мудрейшим и великим оратором Церкви Господней Александром Маврохордатом Византийским.- 1753. Риторический "катехизис". Состоит из трех книг: 1. Книга 1 (τι εστί ρητορική "Что такое риторика?") посвящена общим вопросам риторики. 2. Книга 2 (περί διαθέ σεως "О расположении") рассматривает вопросы организации текста. 3. Книга 3 (περί εύφραδ'ιας "Об изяществе речи") посвящена тронам и фигурам; большая часть этой книги построена как глоссарий. В рукописи имеются несколько страниц, не относящихся к книге Александра Маврокордато: отрывки комментария к какому-то религиозному тексту (лл.2Ь. 126Ь); текст, посвященный вопросам грамматики (л.8Ь); отрывки какого-то глоссария (л. 125Ь). Год создания рукописи 1753 (указан на л.9). Рукопись написана на среднегреческом языке, одним переписчиком, за исключением 1-го листа; украшена несколькими заставками и инициалом, выполненными в цвете; размер 210 х 160, объем 127 л. Переплет картонный с кожаным корешком. Книга хорошо сохранилась, имеет штамп „У.Х."

Ключові слова

риторичний "катехізис", "Що таке риторика?", τί εστί ρητορική, "Про розташування", περί διαθέσεως, "Про витонченість мови", περί εύφραδ'ιας, глосарій, рукопис, середньогрецька мова, риторический "катехизис", "Что такое риторика?", "О расположении", "Об изяществе речи", глоссарий, среднегреческий язык, рукопись, "What is rhetoric?", "About arrangement", "About speech grace", manuscript, middle Greek, University of Kharkov, Харківський університет, Харьковский университет

Бібліографічний опис

Ρητορικής τέχνης σύνοψις καΐ πεΰσιν καΐ απόκρισιν, συντεθεισα παράτου σοφωτόαου μεγά λου ρήτορος τής μεγάλης εκκλησίας κυρίου Αλέξανδρου Μαυροχορδατου του Βυζαντίου. - 1753.