Іноземні стародруки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Zycia Sapiehow y listy od monarchow, ksiąźąt, yroźnych panujących do tychźe pisane. T. II
  (W Wilnie : W Drukarni J. K. Mości przy Akademii, 1791) Kognowicki, Kazimierz
  Заставка, кінцівки, грав. мал. на тит.арк. Пров.: запис на тит. арк.: Dono Ill[u]str[i]ss[i]mi Davidis Pilchowski Suffraganei Decani Praelatiet Officialis Gener. Dioeces. Viln[ensis] nec non Publica Jnstitutioni Praefecti. Accessit BibliothecaePublicae Scholae Principis M[agnus].D[ucatus].L[ithuaniae] 1794; штамп на тит. арк.: BIBLIOTH.CAES. UNIVER. CHARCOV.
 • Документ
  Zycia Sapiehow y listy od monarchow, ksiąźąt, yroźnych panujących do tychźe pisane. T. I
  (W Wilnie : W Drukarni J. K. Mości przy Akademii, 1790) Kognowicki, Kazimierz
  Кінцівки, грав. мал. на тит.арк. Пров.: запис на тит. арк.: Dono Ill[u]str[i]ss[i]mi Davidis Pilchowski Suffraganei Decani Praelatiet Officialis Gener. Dioeces. Viln[ensis] nec non Publica Jnstitutioni Praefecti. Accessit BibliothecaePublicae Scholae Principis M[agnus].D[ucatus].L[ithuaniae] 1794; штамп на тит. арк.: BIBLIOTH.CAES. UNIVER. CHARCOV.
 • Документ
  Geografia Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego tudzież innych Prowincyi do nich należących
  (W Lipsku [Leipzig] ; w Dreznie [Dresden] ; w Warszawie [Warszawa] : U Michała Grela Kommissarza y Bibliopoli J.K.Mći, 1768) Büsching, Antony Fryderyk; Бюшинг, Антоній Фредерік
 • Документ
  Dzieje pretendentow Korony Angielskièy pod czas uroczystego na doktorska dostoyność podnieśienia…
  (Vilnae [Vilnius] : W drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis JESU, 1758) Paprocki, Franciszek; Папроцьки, Францішек
 • Документ
  Nowa cegielnia
  (W Łowiczu [Łowicz] : W drukarni J. O. Xcia Jmci Prymasa Arcy-Biskupa Gnieżń, 1788) Aigner, Piotr; Ейгнер, Петро
 • Документ
  A. Persivs Datowcipny wierszopis rzymski
  (W Krakowie [Kraków] : W druk. Krzysztofa Schedlá, 1651) Persivs, А.; Персій, А.
 • Документ
  Constitutiones Livonicae, post submotum ex Livonia Moschum, á Serenissimo Stephano Poloniae rege, sancitae
  (Cracoviae [Kraków] : Nicolai Scharffenberger, 1583) б/а
 • Документ
  Sen Republikanta roku 1772. Przytrafiony, Poema
  (W Warszawie [Warszawa] : U Piotra Dufour Konsiliarza Nadwornego J. K. Mci i Direk : Druk : P : Szko : Rycer :, 1786) A.М.
 • Документ
  Chymische Versuche über das Meyerische Acidum Pingue von Wilh. Heinr. Sebastian Bucholz
  (Weimar : Carl Ludolf Hoffmann, 1771) Bucholz, W. H. S.
 • Документ
  Hippika tо jest o koniach księgi
  (Cracoviae (Kraków): Typis Academicis (w drukarnię Lukasza Kupisza) Cracovia (Krakow): Typis Academicis (v drukarne Lukasha Kupisza), 1647) Dorochostajski, Krzysztof M.; Дорогостайский, Кшиштоф
  Кшиштоф Дорогостайский (1562-1615) был маршалом Великого Княжества Литовского, происходил из знаменитого протестантского рода. Автор книги «Hippika o koniach» («Книга о лошадях»), первое издание которой вышло в 1603 г. в Кракове. Выдержало несколько переизданий. «Гиппика» состоит из четырех частей, посвященных истории лошадей, правилам коневодства и верховой езды, учению о конской сбруе, болезням лошадей и пр. Книга богато иллюстрирована. Третье издание книги 1647 г. является достаточно редким и имеет большое значение как литературный памятник и как источник бесценной информации об истории коневодства. Krzysztof Dorogostaisky (1562-1615) był marszałkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, pochodzi od znanej rodziny protestanckiej. Autor książki «Hippika o koniach» («Book of koni»), po raz pierwszy ona jest opublikowana w 1603 roku w Krakowie, wytrzymała kilka wydań. «Gippika» składa się z czterech części, poświęconych historii koni, zasady hodowli koni i jazdy konnej, nauka o uprzęży koni, choroby koni, itp. Książka jest bogato ilustrowana.Trzecie wydanie tej książki w 1647 r. ma wielkie znaczenie jako zabytek literacki i jest źródłem bezcennej informacji na temat historii hodowli koni. Krzysztof Dorogostaisky (1562-1615) was a Marshal of the Grand Duchy of Lithuania, came from a well-known Protestant family. He is the author of the book «Hippika o koniach» («The Book of horses»), first published in 1603 in Krakow. It carried off several reprints. «Gippika» consists of four parts devoted to the history of horses, the rules of horse breeding and horse riding, the instruction of the horse harness, horse diseases etc. The book has a lot off illustrations. The third edition of the book in 1647 is quite rare and has a great importance as a literary monument and a source of invaluable information about the history of horse breeding.